thumb image

Niezapominajka sylabowa

Opis planszy:

NIEZAPOMINAJKA SYLABOWA – AE 101208
 
W zestawie znajduje się 45 kart z obrazkami i ich nazwami w postaci sylab – każda z sylab na przemian zaznaczona jest kolorem:
kot, byk, smok, lis, koń, rak, słoń, miś, ul, ser, fo-tel, kloc-ki, kro-wa, tyg-rys, au-to, jabł-ko, kred-ki, lal-ka, lam-pa, bu-ty, pił-ka, o-ko, za-mek; ko-ra-le, cy-try-na, ży-ra-fa, cu-kie-rek, te-le-fon, ko-new-ka, wie-lo-ryb, ba-na-ny, tu-li-pan, ka-me-ra, skar-pe-ty, ża-rów-ka, sa-mo-lot, po-mi-do-ry, wi-no-gro-no, po-ma-rań-cza, te-le-wi-zor, o-ku-la-ry, he-li-ko-pter, lo-ko-mo-ty-wa, nie-za-po-mi-naj-ka
Dzieląc wyrazy na sylaby, posługujemy się w języku polskim znanymi zasadami.
Dla dzieci podział wyrazów na sylaby jest jedną z prostszych umiejętności w kształtowaniu prawidłowego słuchu fonematycznego. Jednak, aby uzyskać prawidłowe rezultaty, powinno się z dziećmi ćwiczyć na różnych przykładach.
I tak w zestawie mamy przykłady podziału wyrazów na sylaby otwarte (zakończone samogłoską): bu-ty, o-ko, ko-ra-le, cy-try-na, ży-ra-fa, ba-na-ny, ka-me-ra, po-mi-do-ry, wi-no-gro-no, o-ku-la-ry, lo-ko-mo-ty-wa, nie-,za-po-mi-naj-ka.
oraz sylaby zamknięte (zakończone spółgłoską): tyg-rys.
Z reguły, dzieląc wyrazy na sylaby kierujemy się zasadą fonetyczną (w jednej sylabie jest tylko jedna samogłoska), pamiętając przy tym o rozdzielaniu spółgłosek oraz dyftongu w złożeniu au i eu (au-to)
Karty mogą stanowić uzupełnienie do maxi planszy  „Niezapominajka” (AE101210)
Przed przystąpieniem do zabawy z maxi planszą wszystkie kartoniki wędrują do woreczka i są porządnie pomieszane. Teraz prowadzący zabawę wyjmuje kartonik obrazkiem do góry. Ta osoba, która jako pierwsza odnajdzie taki sam obrazek w kole – zdobywa punkt i zabiera ze sobą kartonik.
W wersji dla czytających dzieci tak, jak w pierwszym wariancie, prowadzący wyjmuje kartonik, ale napisem do góry. Uczestnicy muszą jak najszybciej odczytać wyraz i odszukać jego odpowiednik obrazkowy na planszy
Wygrywa ten, kto zbierze największą liczbę kartoników